Các kế hoạch của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 11/10/2019

Các Kế hoạch của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

1. Kế hoạch số 89/KH-BQL ngày 21/01/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. (Đính kèm Kế hoạch)

2. Kế hoạch số 155/KH-BQL ngày 19/02/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2019. (Đính kèm Kế hoạch)

3. Kế hoạch số 165/KH-BQL ngày 20/02/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch vận động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) " Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Kế hoạch)

4. Kế hoạch số 225/KH-BQL ngày 12/3/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Đính kèm Kế hoạch)

5. Kế hoạch số 266/KH-BQL ngày 26/3/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện và kinh phí duy trì hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa 2019. (Đính kèm Kế hoạch)

6. Kế hoạch số 277/KH-BQL ngày 28/3/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hàn trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. (Đính kèm Kế hoạch)

7. Kế hoạch số 348/KH-BQL ngày 17/4/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (Đính kèm Kế hoạch)
 

8. Kế hoạch số 464/KH-BQL ngày 21/5/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Đính kèm Kế hoạch)

9. Kế hoạch số 476/KH-BQL ngày 22/5/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 2019. (Đính kèm Kế hoạch)

10. Kế hoạch số 643 ngày 28/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng.đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. (Đính kèm Kế hoạch)

11. Kế hoạch số 655/KH-BQL ngày 04/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 của Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Kế hoạch)


12. Kế hoạch số 689/KH-BQL ngày 10/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Kế hoạch)

13. Kế hoạch số 988/KH-BQL ngày 30/9/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025.  (Đính kèm Kế hoạch)

14. Kế hoạch số 1016/KH-BQL ngày 02/10/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Kế hoạch)

15. Kế hoạch số 1060/KH-BQL ngày 11/10/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng" năm 2019-2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Kế hoạch)


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.863
 
>