Thông báo

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày đăng: 27/10/2020

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

                               

(Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang Thông tin điện tử của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/chi-thi-so-42-cttw-ngay-2432020-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-ngua-ung-6237, truy cập vào lúc 15h30 phút ngày 28/10/2020).

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.867
 
>