Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 29/10/2019
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa


1. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:
                                                 





















2. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:




















3. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:
































Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
2
1.160.156
 
>