Chuyên mục Quy chế dân chủ ở cơ sở

Một số Văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 29/10/2018

Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
           và các bộ ngành liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 
TT

Ký hiệu 

 Nội dung

Ngày ban hành

Tải về 

1

 56/2010/QH12

 Luật thanh tra năm 2010

15/11/2010 

  Tại đây 


2

99/2005/NĐ-CP 

Ban hành quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra 


28/07/2005 

 Tại đây

 
 3

Kết luận số 65-KL/TW 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW 

04/02/2010 
 
Tại đây


 4

04/2015/NĐ-CP 

Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

 09/01/2015

 Tại đây


 5

01/2016/TT-BNV 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

13/01/2016 

 Tại đây 6

 60/2013NĐ-CP

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

 19/06/2013

Tại đây 


7

1755/HD-TLĐ 

Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc 

20/11/2013 

Tại đây


 8

30-CT/TW 

Quy định  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

18/02/1998  

Tại đây

  9 

09/1998/TTLT- TCCP - TLĐLĐ 

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan 

 04/12/1998


Tại đây


 10

Nghị quyết 9b/NQ-BCH 

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 

 23/8/2016

  Tại đây


        11 

Quyết định số 102/QĐ-BQL
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018

   Tại đây

         12
 Quyết định số 104/QĐ-BQL
 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018
   Tại đây
               Đính kèm
 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018
  Tại đây
       13
  Thông báo số 982/TB-BQL
 Thông báo V/v thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
          10/10/2018
  Tại đây
       14
 Kế hoạch số 980/KH-BQL
 Kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng về Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
          10/10/2018
  Tại đây
        15
 Thông báo số 987/TB-BQL
 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh
          11/10/2018
  Tại đây
        16
 Kế hoạch số 988/KH-BQL
 Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
           11/10/2018  
   Tại đây
         

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.162.259
 
>