Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 23/10/2017
1. Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 04/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

2. Quyết định số 03a/QĐ-BQL ngày 06/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)
 
3. Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 08/03/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)
 
4. Quyết định số 63/QĐ-BQL ngày 14/07/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

 

5. Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 22/8/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)
 
6. Quyết định số 82/QĐ-BQL ngày 01/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế Quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017.(Đính kèm Quyết định)
 
7. Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 27/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa Quyết định Nội quy, Quy chế tiếp công dân. (Đính kèm Quyết định)
 
8. Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Nội quy sử dụng tiết kiệm điện của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)
 
9. Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa(Đính kèm Quyết định)
 
Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)
 
10. Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)
 
11. Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng, đối tác được đơn giản hóa, hợp lý hóa của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án quản lý qua hình thức ủy thác. (Đính kèm Quyết định)
 
12. Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định, Quy chế về thái độ, trách nhiệm, Quy trình thủ tục giao dịch phục vụ khách hàng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)
 
13. Quyết định số 135A/QĐ-BQL ngày 14/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

14. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 30/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình thanh toán các hợp đồng (xây lắp, tư vấn) của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

15. Quyết định số 80/QĐ-BQL ngày 20/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. (Đính kèm Quyết định)
16. Quyết định số 123/QĐ-BQL ngày 13/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế xử lý Đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)

         * Đính kèm Quy trình (Xem tại đây).

17. Quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 21/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)
 
18. Quyết định số 124/QĐ-BQL ngày 14/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định)

19. Quyết định số 89/QĐ-BQL ngày 07/9/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình tuyển dụng viên chức của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy trình.

20. Quyết định số 62A/QĐ-BQL ngày 03/7/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

21. Quyết định số 37A/QĐ-BQL ngày 07/5/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

22. Quyết định số 38A/QĐ-BQL ngày 11/5/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Đính kèm Quyết định)

23. Quyết định số 86/QĐ-BQL ngày 27/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.
          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy trình.

24. Quyết định số 116/QĐ-BQL ngày 18/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

25. Quyết định số 117/QĐ-BQL ngày 22/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin cho Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
   
           * Đính kèm:

           - Quyết định;

           - Quy định.   

26. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 24/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin số, an ninh mạng thông tin của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           * Đính kèm:

           - Quyết định;

           - Quy định.
 
27. Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 26/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.
          
           * Đính kèm:
          
           - Quyết định;
      
           - Quy trình.

28. Quyết định số 128/QĐ-BQL ngày 23/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Rà soát, đơn giản hóa, hợp lý hóa Quy trình thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2018. (Đính kèm Quyết định)

29. Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định)

           * Đính kèm:
         
           - Quy trình;

           - Biểu mẫu 1;
          
           - Biểu mẫu 2;

           - Biểu mẫu 3.

30. Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 27/9/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           * Đính kèm:
          
           - Quyết định;

           - Quy trình.

          
31. Quyết định số 129/QĐ-BQL ngày 26/11/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy trình thủ tục điều hành nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
          * Đính kèm:
  
          - Quyết định;

          - Quy trình.

32. Quyết định số 141/QĐ-BQL ngày 27/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy chế.

33. Quyết định số 142/QĐ-BQL ngày 27/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Nội quy lao động năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Nội quy.

34. Quyết định số 143/QĐ-BQL ngày 27/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ năm 2019 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

          * Đính kèm:

          - Quyết định;

          - Quy chế.

35. Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 27/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        
* Đính kèm:

         - Quyết định;

         - Quy chế.

36. Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 28/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt: dự án, thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
         
* Đính kèm:
         
          - Quyết định;

          - Quy trình;

          - Biểu mẫu.
       

37. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 28/12/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kế hợp đồng của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
            
          * Đính kèm:
  
          - Quyết định;

          - Quy trình.


38. Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa.

         * Đính kèm:

         - Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển;
          
         - Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

39. Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án Phát triên tỉnh Khánh Hòa.

         * Đính kèm:

         - Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển;
       
         - Quyết định số 1736/QĐ-UBND này 05/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

40. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 16/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        * Đính kèm:

        - Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 16/10/2018;

        - Quy chế.


41. Quyết định số 02/QĐ-BQL ngày 03/01/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

42. Quyết định số 06/QĐ-BQL ngày 04/01/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

43. Quyết định số 12/QĐ-BQL ngày 12/02/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  lưu trữ hồ sơ nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)


44. Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

45. Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 12/6/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
       
 (Đính kèm Quyết định)

46. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 16/10/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

47. Quyết định số 126/QĐ-BQL ngày 29/11/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ về trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý thực hiện.
       
(Đính kèm Quyết định)

48. Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 29/11/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

49. Quyết định số 128/QĐ-BQL ngày 29/11/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi bổ sung quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

50. Quyết định số 129/QĐ-BQL ngày 04/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy trình thủ tục điều hành nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 2019.
        (Đính kèm Quyết định)

51. Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 04/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

52. Quyết định số 132/QĐ-BQL ngày 05/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        (Đính kèm Quyết định)

53. Quyết định số 133/QĐ-BQL ngày 05/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.
        (Đính kèm Quyết định)

54. Quyết định số 130/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch.
   
    (Đính kèm Quyết định)

55. Quyết định số 138/QĐ-BQLDA ngày 10/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.
        (Đính kèm Quyết định)

56. Quyết định số 139/QĐ-BQLDA ngày 16/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        Đính kèm:

        - Đính kèm Quyết định;

        - Đính kèm Quy trình.
 

58. Quyết định số 145/QĐ-BQL ngày 30/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy Quy chế thực hiện dân chủ năm 2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

59. Quyết định số 146/QĐ-BQL ngày 30/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Nội qui lao động năm của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

60. Quyết định số 147/QĐ-BQL ngày 30/12/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2020  của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

---------------------------------------------------------------------------------NĂM 2020----------------------------------------------------------

01. Quyết định số 04/QĐ-BQL ngày 10/01/2020 của Ban QLDQ Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm
     
        - Đính kèm Quyết định số 04/QĐ-BQL ngày 10/01/2020;
    
        - Quyết định số 4002 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

 
 02. Quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 12/02/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        Đính kèm:
 

 

   
  03. Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 12/5/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
         Đính kèm:

       
 - Đính kèm Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 12/5/2020

          - Đính kèm Quyết định số 1020/QĐ-CTUBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 

   05. Quyết định số 65/QĐ-BQL ngày 20/8/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

 

  06.Quyết định số 70/QĐ-BQL ngày 31/8/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

 

  07.Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 14/10/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định quản lý và sử dụng thư điện tử công vụ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy định quản lý và sử dụng thư điện tử công vụ.

 

08. Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 15/10/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy định Quản lý, sử dụng chứng thư số.

 

 09. Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 19/10/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định về trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong nội bộ và các quy trình trao đổi, xử lý, văn bản điện tử của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy định về trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong nội bộ và các quy trình trao đổi, xử lý, văn bản điện tử.

 

10.Quyết định số 106/QĐ-BQL ngày 19/10/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (E-office) của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy định về quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử.

 

11. Quyết định số 110/QĐ-BQL ngày 05/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình nội bộ về tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

        - Đính kèm Quy trình nội bộ về tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

 

 12. Quyết định số 111/QĐ-BQL ngày 05/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình nội bộ về trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án do Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý thực hiện.

        Đính kèm:

      - Đính kèm Quy trình nội bộ về trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

  13. Quyết định số 112/QĐ-BQL ngày 05/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      Đính kèm Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ.

 

 14. Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 05/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi bổ sung Quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      Đính kèm Quy trình thanh toán Hợp đồng xây lắp - tư vấn.

 

15. Quyết định số 117/QĐ-BQL ngày 06/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi bổ sung Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

      Đính kèm Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

 

 16. Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 06/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

       - Đính kèm Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng của Ban QLDA Phát triển.

 

17. Quyết định số 119/QĐ-BQL ngày 06/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

        Đính kèm:

       - Đính kèm Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA Phát triển.

 

 18. Quyết định số 123/QĐ-BQL ngày 23/11/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án.

        Đính kèm:

       - Đính kèm Quy trình quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA.

 

 19. Quyết định số 124/QĐ-BQL ngày 03/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

        Đính kèm:

       - Đính kèm Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

 

  20. Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 08/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           Đính kèm:

          - Đính kèm Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 08/12/2020.

         - Đính kèm Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

21. Quyết định số 133/QĐ-BQL ngày 14/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt: dự án thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           Đính kèm:

          - Đính kèm Quyết định số 133/QĐ-BQL ngày 14/12/2020;

         - Đính kèm Quy trình Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt: dự án thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình;

          - Đính kèm biểu mẫu.    

 

22. Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 16/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai giao quyền tự chủ tài chính cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           Đính kèm:

           - Đính kèm Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 16/12/2020;

         - Đính kèm Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

 

23. Quyết định số 150/QĐ-BQL ngày 24/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Nội qui lao động năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

           Đính kèm:

          - Đính kèm Quyết định số 150/QĐ-BQL ngày  24/12/2020;

          - Đính kèm Nội qui lao động của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

 

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng...
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3...
Thông báo số 238/TB-BQL-QLDA3 ngày 23/02/2021 của Ban QLDA Phát triển...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020...
Nhân vật tiêu biểu năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
1
1.168.866
 
>